Voorwaarden

Voorwaarden

De voorwaarden van SMSjeZenden.nl

Hartelijk welkom bij de Algemene Voorwaarden van SMSjeZenden.nl. De volgende voorwaarden beschrijven onder welke veronderstellingen u de aangeboden diensten op SMSjeZenden.nl kunt gebruiken. Door uzelf aan te melden, accepteert u de volgende Algemene Voorwaarden. Als u vragen heeft over de voorwaarden, dan kunt u contact opnemen.

SMSjeZenden.nl behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen zonder daarvoor redenen op te moeten geven. Als de voorwaarden veranderen zult u daar twee weken van tevoren van op de hoogte worden gesteld via email. Als u twee weken na de ontvangst van deze e-mail niets tegen de veranderingen heeft ingebracht, gelden deze als geaccepteerd. Mocht u niet akkoord gaan met de veranderde voorwaarden, dan behouden wij ons het recht voor om uw aanmelding te annuleren c.q. uw account inclusief credits te verwijderen.

1. Zo functioneert SMSjeZenden.nl.

SMSjeZenden.nl is een internetplatform dat probeert de gebruikers zoveel mogelijk gratis mobiele telefonie diensten aan te bieden. SMSjeZenden.nl is dan ook een SMS gerichte site waar u geen geld betaald voor diensten, maar credits.

2. Diensten

a) Bestellen

Geregistreerde gebruikers kunnen op de website gebruik maken van alle SMSjeZenden.nl diensten.

b) Prijs

De prijzen zijn inclusief BTW en eventueel andere bijkomstige kosten worden altijd direct in verbinding met de diensten genoemd.

De kosten voor het gebruik van de SMS diensten in de memberzone worden betaald via het SMSjeZenden.nl gebruikerstegoed (credits). Dit is alleen mogelijk, als er ook een tegoed aanwezig is.

SMSjeZenden.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder daarvoor verantwoording af te leggen. Indien prijzen gewijzigd worden staat dit te allen tijde op de site vermeld bij de desbetreffende dienst.

c) Verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van de diensten

SMSjeZenden.nl doet haar uiterste best om de diensten zo goed en snel mogelijk te laten verlopen. SMSjeZenden.nl is niet aansprakelijk voor een kortstondige of langdurige onderbreking van de overdracht van gegevens aan de mobiele telefoon van de gebruiker / ontvanger.

Daarnaast staat SMSjeZenden.nl niet borg voor de constante beschikbaarheid van de diensten. In het bijzonder behoudt SMSjeZenden.nl zich het recht voor, de toegang tot de website van SMSjeZenden.nl vanwege controlewerkzaamheden voor een bepaalde tijd te onderbreken.

d) Aansprakelijkheid voor de inhoud

De berichten en informatie die op de website van SMSjeZenden.nl getoond worden, worden door gerenommeerde persbureau's en informatieaanbieders aan SMScity geleverd. Er wordt hierop geen redactionele controle of bewerking uitgevoerd. SMSjeZenden.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke informatie dan ook welke aangeboden word op SMSjeZenden.nl.

e) Verplichtingen gebruiker

De door SMSjeZenden.nl aangeboden diensten zijn uitsluitend voor eigen gebruik. De verstuurde informatie en berichten mogen niet aan derden doorgegeven worden. Een commercieel gebruik is alleen toegestaan, wanneer hiervoor van tevoren toestemming door SMSjeZenden.nl is verleend.

3. Beltonen en logo's

a) Bestellen

SMSjeZenden.nl behoudt zich het recht voor om bij misbruik bestellingen en/of aanmeldingen te annuleren.

b) Prijzen

De prijzen zijn inclusief BTW en eventueel andere bijkomstige kosten worden altijd direct in verbinding met de diensten genoemd. Eventuele prijswijzigingen worden altijd vermeld op de site bij de desbetreffende dienst.

c) Levertijd

Het verzenden van de door de gebruiker bestelde diensten vindt in de regel onmiddelijk na het bestellen plaats en kan maximaal 24 uur duren. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt, wanneer het verzenden aan gebruikers door een technische storing onmogelijk is.

Levertijden voor diensten/artikelen welke per post of op andere wijze vervoerd moeten worden staan te allen tijde bij de betreffende dienst op de website van SMSjeZenden.nl vermeld.

4. Verplichtingen Gebruiker

a) Auteursrechten

Op alle diensten die worden aangeboden staat auteursrecht.

b) Verantwoordelijkheid

Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet-gebruiker en SMS-bericht-gebruiker verwacht kan worden en is verplicht bij gebruik van de diensten van SMSjeZenden.nl de toepasselijke wettelijke regels en de door SMSjeZenden.nl vastgestelde regels in acht te nemen.

c) Inhoud Berichten

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem verzonden berichten.

d) Belangen SMScity

Gebruiker zal geen berichten verzenden waarvan de inhoud of uiting daarvan de belangen van SMSjeZenden.nl of van haar adverteerders schaadt of kan schaden.

e) Uitingen

Gebruiker zal op geen enkele wijze gebruik maken van de diensten van SMSjeZenden.nl voor uitingen, welke jegens derden onrechtmatig van aard zijn, dan wel welke van levensbeschouwelijke, politieke aard, beledigend, racistisch, discriminerend of opruiend van aard zijn, een en ander ter uitsluitende beoordeling van SMSjeZenden.nl. Gebruiker garandeert jegens SMSjeZenden.nl dat het gebruik van de diensten van SMSjeZenden.nl door hem op geen enkele wijze inbreuk zal maken op rechten van derden.

f) Controle Inhoud Berichten

SMSjeZenden.nl heeft het recht de inhoud van de door gebruiker ter verzending aangeboden of verzonden berichten al dan niet electronisch, in te zien teneinde te bezien of de inhoud voldoet aan het bepaalde in de leden van dit artikel.

g) Schade

Indien gebruiker in strijd met het gestelde in dit artikel handelt, heeft SMSjeZenden.nl het recht om de overeenkomst met gebruiker met onmiddelijke ingang te ontbinden en een onmiddelijk opeisbare boete in rekening te brengen van € 7.000 per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet het recht van SMScity schadevergoeding terzake te vorderen. Schade aan SMSjeZenden.nl of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel kan op gebruiker worden verhaald.

h) Verwijdering

SMSjeZenden.nl heeft het recht de registratie van een geregistreerde gebruiker te beëindigen indien deze gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen gebruik heeft gemaakt van de (member) diensten van SMSjeZenden.nl. De gebruiker is verplicht aangemeld te zijn met een (eigen) geldig e-mailadres. Indien blijkt dat gebruiker zijn of haar gegevens niet (meer) geldig zijn heeft SMSjeZenden.nl het recht om het betreffende account te verwijderen / blokkeren. Eventuele credits zullen dan vernietigd/verwijderd worden.

5. Betalingsvoorwaarden

Wanneer er via een vaste telefoon (aansluiting) wordt besteld, geschiedt de betaling via de telefoonrekening van dit vaste toestel. Wanneer er via een mobiele telefoon besteld wordt, geschiedt de betaling via de telefoonrekening van de eigenaar van de SIM-kaart waarmee de bestelling is doorgevoerd.

6. Algemene aansprakelijkheid

a) Schuld

SMSjeZenden.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door tekortkomingen van SMSjeZenden.nl bij de uitvoering van de overeenkomst.

b) Directe Schade

SMSjeZenden.nl is niet aansprakelijk voor directe schade, in het bijzonder niet voor misgelopen winst.c) Tegoeden

Voor eventueel verloren tegoeden (credits) door technische fouten of andere mankementen in de beveiliging e.d. kan SMSjeZenden.nl niet aansprakelijk gesteld worden. Deze tegoeden zullen verloren zijn.

7. Privacy

a) Persoonlijke informatie

SMSjeZenden.nl verzamelt op verschillende manieren en verschillende plaatsen op de website informatie. Bepaalde persoonlijke informatie wordt verzameld - bijvoorbeeld als u zich aanmeldt. Bij deze aanmelding vraagt SMSjeZenden.nl naar uw naam, e-mailadres en andere gegevens.

b) Gebruik persoonlijke informatie.

SMSjeZenden.nl verzamelt en analyseert informatie om u als gebruiker een betere service te kunnen bieden. Hiertoe behoren personaliseringsdiensten, interactieve communicatie en vele andere diensten die geheel kostenloos tot uw beschikking staan.

De rol van SMSjeZenden.nl bij het overdragen van reclame, is de rol van een tussenpersoon. SMSjeZenden.nl neemt de reclame van derden aan en toont deze aan een deel van haar gebruikers, voor wie deze interessant zou kunnen zijn. Dit soort doelgerichte reclame wordt o.a. via banners, sms en e-mail gerealiseerd. De gebruiker verklaart zich bereid om regelmatig gratis per e-mail, SMS of andere wijze informatie van SMSjeZenden.nl of haar business partners te ontvangen.

c) Doorgeven persoonlijke informatie.

Als algemene regel openbaart SMSjeZenden.nl geen persoonlijke informatie van u, als u daarvoor niet uw uitdrukkelijke instemming verleend heeft of in bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld als wij daarvan overtuigd zijn, dat deze informatie voor juridische doeleinden of in de hieronder beschreven omstandigheden benodigd worden. Op basis van vertrouwelijke overeenkomsten kan SMSjeZenden.nl bedrijven opdracht geven om gratis reclame per e-mail, SMS of andere wijze te sturen. Wenst u geen reclame meer te ontvangen van een dergelijke partner, dan kunt u dit voorkomen door dit aan SMSjeZenden.nl kenbaar te maken. Uw gegevens kunnen worden doorverkocht, dit wordt alleen gedaan bij vertrouwde bedrijven. SMSjeZenden.nl zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal SMSjeZenden.nl gegevens van gebruikers aan derden verstrekken.

d) Mogelijkheden voor de gebruiker m.b.t. informatie

SMSjeZenden.nl stuurt u zo nu en dan een e-mail over producten en diensten die volgens ons interessant voor u zouden kunnen zijn. Alleen SMSjeZenden.nl (of derden die op vertrouwelijke basis voor SMSjeZenden.nl werkzaam zijn) sturen u deze directe mails. Door lid (Member) van SMSjeZenden.nl te worden stemt u in met het ontvangen van deze informatie per e-mail, SMS of andere wijze.

e) Tegoeden. (Credits)

Aan uw tegoed kunnen geen rechten worden ontleend. Uw SMSjeZenden.nl tegoed kan te allen tijde verwijderd of gedeactiveerd worden. Eventueel resterend tegoed kan niet worden uitbetaald.

f) Beveiliging.

De informatie in het bereik van SMSjeZenden.nl is met een wachtwoord beveiligd, zodat alleen u toegang tot uw persoonlijke informatie heeft. U alleen bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van dat wachtwoord. Wij raden u aan om uw wachtwoord aan niemand door te geven. SMSjeZenden.nl vraagt nooit telefonisch of in niet aangevraagde mails naar uw wachtwoord. Helaas kan de veiligheid bij het versturen op het internet niet voor de volle 100% gegarandeerd worden. Daarom kunnen wij u ondanks alle moeite die wij voor het veilig overbrengen van uw gegevens ondernemen de volledige veiligheid niet garanderen. U handelt op eigen risico. Zodra wij uw gegevens ontvangen hebben, zullen wij alles in werk stellen om deze zo veilig mogelijk in ons systeem op te slaan. Log nooit in op SMSjeZenden.nl middels andere websites dan SMSjeZenden.nl zelf.

8. Nederlands recht

Op elke door SMSjeZenden.nl gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechter te Rotterdam.

9. Niet toepasbare of werkzame clausulen

Wanneer bepaalde clausulen van deze algemene voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk niet van toepassing of niet werkzaam zijn, blijft de geldigheid van de overige algemene voorwaarden in stand. De niet toepasbare of niet werkzame bepaling wordt vervangen door een bepaling die op een rechtelijk juiste manier het dichtst bij de zin en het doel van de niet toepasbare of niet werkzame bepaling aansluit. Hetzelfde gebeurt bij eventuele gaten in de regelgeving.

smsjeszenden.nl ondersteunt onder andere de volgende providers